ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາກົດໝາຍເປັນພາສາລາວແລະພາສາອັງກິດ

ລ/ດ ຊື່ກົດໝາຍເປັນພາສາລາວ ຊື່ກົດໝາຍເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ

ວັນທີປະກາດໃຊ້ 

ປີປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດສະບັບປີ 2016 Audit Law 09/ສພຊ  11/11/2016  11/11/2016 2016  
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານການກວດສອບແຫ່ງລັດ Audit standard  1142/ອກສລ  15/05/2016  15/05/2016    
3 ຊັ້ນຂັ້ນນັກກວດສອບ Levels of auditors   462/ອກສລ  07/04/2017  07/04/2017    
4 ລັດຖະທຳມະນູນ Constitution   01/ສພຊ  14/08/1991  15/08/1991  2003  ແລ້ວ
5 ກົດໝາຍອາຍາ Law on Penal   29/ສພຊ  23/11/1989  09/01/1990  2005  ແລ້ວ
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ  Law on Criminal Procedure   30/ສພຊ  23/11/1989  09/01/1990  2004  ແລ້ວ
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄອຍະການປະຊາຊົນ Law on Public Prosecutor   31/ສພຊ  23/11/1989  09/01/1990  2003  ແລ້ວ
8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ Law on People’s Court   32/ສພຊ  23/11/1989  09/01/1990  2003  ແລ້ວ
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ Law on Property   01/ສພຊ  27/06/1990  27/07/1990  ແລ້ວ
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກ ແລະພື້ນຖານ ການສືບທອດມູນມໍລະດົກ Law on Heritage and Basis of Inheritage   03/ສພຊ  27/06/1990  27/07/1990  ແລ້ວ
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານ Law on Court Fees   05/ສພຊ  27/06/1990  27/07/1990  2006  ແລ້ວ
12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ Law on Contract   02/ສພຊ  10/07/1990  27/07/1990  ແລ້ວ
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ Law on Lao Nationality   06/ສພຊ  29/11/1990  24/12/1990  2004  ແລ້ວ
14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ Law on Family   07/ສພຊ  29/11/1990  24/12/1990  ແລ້ວ
15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ Law on Tort   08/ສພຊ  29/11/1990  24/12/1990  ແລ້ວ
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ Law on Civil Procedure   09/ສພຊ  29/11/1990  24/12/1990  2004  ແລ້ວ
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ  Law on Accounting   12/ສພຊ  29/11/1990  24/12/1990  2007  ຍັງ
18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ Law on Insurance   11/ສພຊ  18/12/1990  24/12/1990  ແລ້ວ
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ Law on Family Registration   03/ສພຊ  30/12/1991  06/04/1992  ແລ້ວ
20 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຳນັກງານທະບຽນສານ Law on Notary Offices   04/ສພຊ  30/12/1991  06/04/1992  ແລ້ວ
21 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ Law on the National Assembly   05/ສພຊ  25/02/1993  23/03/1993  2003, 2006  ແລ້ວ
22 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ Law on the Promotion of Foreign Investment   01/ສພຊ  14/03/1994  21/04/1994  2004  ແລ້ວ
23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ Law on Labour   02/ສພຊ  14/03/1994  21/04/1994  2006  ແລ້ວ
24 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ Law on Enterprises   03/ສພຊ  18/07/1994  13/08/1994  2005  ແລ້ວ
25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ Law on Customs   04/ສພຊ  18/07/1994  13/08/1994  2005  ແລ້ວ
26 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ Law on State Budget   05/ສພຊ  18/07/1994  13/08/1994  2006  ແລ້ວ
27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ Law on Bankruptcy   06/ສພຊ  14/10/1994  05/11/1994  ແລ້ວ
28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ Law on Secured Transaction   07/ສພຊ  14/10/1994  05/11/1994  2005  ແລ້ວ
29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ Law on the Government of the Lao PDR   01/ສພຊ  08/03/1995  30/03/1995  2003  ແລ້ວ
30 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັນທະປ້ອງກັນຊາດ Law on National Defence obligations   02/ສພຊ  08/03/1995  30/03/1995  ແລ້ວ
31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ Law on the Promotion of Domestic Investment   03/ສພຊ  14/10/1995  26/10/1995  2004  ແລ້ວ
32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ Law on Tax   04/ສພຊ  14/10/1995  26/10/1995  2005  ແລ້ວ
33 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ Law on Bank of the Lao PDR   05/ສພຊ  14/10/1995  26/10/1995  ແລ້ວ
34 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ Law on Forestry   01/ສພຊ  11/10/1996  02/11/1996  2005  ຍັງ
35 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນ້ຳ Law on Water and Water Resources   02/ສພຊ  11/10/1996  02/11/1996  ແລ້ວ
36 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ Law on Land   01/ສພຊ  12/04/1997  31/05/1997  2003  ແລ້ວ
37 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ Law on Electricity   02/ສພຊ  12/04/1997  31/05/1997  ແລ້ວ
38 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ  Law on Land Transport   03/ສພຊ  12/04/1997  31/05/1997  ແລ້ວ
39 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບໍ່ແຮ່ Law on Mining   04/ສພຊ  12/04/1997  31/05/1997  ແລ້ວ
40 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ Law on Election of National Assembly   05/ສພຊ  12/04/1997  31/05/1997  2001  ຍັງ
41 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ  Law on Agriculture   01/ສພຊ  10/10/1998  06/11/1998  ແລ້ວ
42 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ Law on the Industrial Processing   01/ສພຊ  03/04/1999  26/04/1999  ແລ້ວ
43 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ Law on Environmental Protection   02/ສພຊ  03/04/1999  26/04/1999  ແລ້ວ
44 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ Law on Urban Plan   03/ສພຊ  03/04/1999  26/04/1999  ແລ້ວ
45 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງ Law on Public Roads   04/ສພຊ  03/04/1999  26/04/1999  ແລ້ວ
46 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ການແພດ Law on Drugs and Medical Products   01/ສພຊ  08/04/2000  22/05/2000  ແລ້ວ
47 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ Law on Land Traffic   02/ສພຊ  08/04/2000  22/05/2000  ແລ້ວ
48 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ Law on Education   03/ສພຊ  08/04/2000  26/05/2000  2007  ຍັງ
49 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ Law on Hygiene, Disease Prevention and Health Promotion   01/ສພຊ  10/04/2001  25/04/2001  ແລ້ວ
50 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ Law on Telecommunication   02ສພຊ  10/04/2001  25/04/2001  ແລ້ວ
51 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ Law on State Assests   09/ສພຊ  12/10/2002  15/10/2002  ແລ້ວ
52 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ  Law on Local Administration   01/ສພຊ  21/10/2003  05/11/2003  ແລ້ວ
53 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ  Law on Judgment Enforcement   03/ສພຊ  15/05/2004  14/06/2004  ແລ້ວ
54 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ Law on Food   04/ສພຊ  15/05/2004  14/06/2004  ແລ້ວ
55 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ Law on Postal Service   06/ສພຊ  17/05/2004  15/06/2004  ແລ້ວ
56 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວ Law on Officers of the Lao People’s Defence Force   07/ສພຊ  22/10/2004  15/11/2004  ແລ້ວ
57 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ  Law on Development and Protection of Women   08/ສພຊ  22/10/2004  15/11/2004  ແລ້ວ
58 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ Law on National Assembly Oversight   09/ສພຊ  22/10/2004  15/11/2004  ແລ້ວ
59 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບິນ ພົນລະເຮືອນ Law on Civil Aviation   01/ສພຊ  20/05/2005  25/05/2005  ແລ້ວ
60 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ Law on Resolution of Economic Disputes   02/ສພຊ  20/05/2005  25/05/2005  ແລ້ວ
61 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ Law on Anti Corruption  03/ສພຊ  20/05/2005  25/05/2005  ແລ້ວ
62 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ Law on Handling Petition  07/ສພຊ  09/11/2005  09/12/2005  ແລ້ວ
63 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ Law on National Heritage  08/ສພຊ  09/11/2005  09/12/2005  ແລ້ວ
64 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ Law on Health Care   09/ສພຊ  09/11/2005  09/12/2005  ແລ້ວ
65 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ທ່ອງທ່ຽວ Law on Tourism  10/ສພຊ  09/11/2005  09/12/2005  ແລ້ວ
66 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ Law on Commercial Banks  03/ສພຊ  26/12/2006  16/01/2007  ແລ້ວ
67 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ Law on Value Added Tax   04/ສພຊ  26/12/2006  16/01/2007  ແລ້ວ
68 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ Law on the Protection of the Rights of Children   05/ສພຊ  27/12/2006  16/01/2007  ແລ້ວ
69 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບ Law on Audit   05/ສພຊ  03/07/2007  ຍັງ
70 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ Law on Inspection  02/ສພຊ  02/07/2007  ຍັງ
71 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ Law on Security Force  03/ສພຊ  02/07/2007  ຍັງ
72 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Science and Technology Law

03/ສພຊ

 19/07/2013  20/08/2013 ຍັງ
73 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

E-Transaction Law

 032/ສພຊ

07/12/2012  17/01/2013  ແລ້ວ
74 ປື້ມແນະນຳ ການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດ ຂອງສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ IDI Strategic Management Handbook     09/03/2020  09/03/2020  
75 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກ ພະລັງງານ    232/ລບ  11/05/2020  11/05/2020  
76 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ    235/ລບ  13/05/2020  13/05/2020  
77 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030    236/ລບ  18/05/2020  18/05/2020  
78 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ    237/ນຍ  18/05/2020  18/05/2020  
79 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍແນວພັນພືດ    238/ລບ  18/05/2020  18/05/2020  
80 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ    239/ນຍ  18/05/2020  18/05/2020  
81 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ    245/ລບ  22/05/2020  22/05/2020    


ຄົ້ນຫາ

Login Form