ບັນດາກົມຕ່າງໆພາຍໃນ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

  • ພະແນກສັງລວມ
  • ພະແນກເລຂາ ແລະ ພິທີການ
  • ພະແນກການເງິນ
  • ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  • ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ<<<

  • ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ
  • ພະແນກຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
  • ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ
  • ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງກົມຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ພະນັກງານ<<<

  • ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ ຂະແໜງການຜະລິດ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດສອບວິສາຫະກິດ<<<

  • ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ
  • ພະແນກກວດສອບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
  • ພະແນກກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທຶນ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດສອບທະນາຄານ<<<

  • ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດສອບໂຄງການ<<<

  • ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ
  • ພະແນກກວດສອບຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຕຸລາການ
  • ພະແນກກວດສອບຂົງເຂດເສດຖະກິດ
  • ພະແນກກວດສອບຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ພະແນກກວດສອບຂົງເຂດການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດສອບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ<<<

  • ພະແນກພັດທະນາໂຄງການຮ່ວມມື
  • ພະແນກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
  • ພະແນກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງກົມຮ່ວມມືສາກົນ<<<

  • ພະແນກວາງແຜນ, ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
  • ພະແນກກວດກາພັກ
  • ພະແນກກວດກາລັດ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ກົມກວດກາ<<<

  • ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນການກວດສອບ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບຂັ້ນສູນກາງ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ກົມປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ<<<

  • ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ
  • ພະແນກຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ
  • ພະແນກຮ່ວມມື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການກວດສອບ
  • ພະແນກພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ
  • ພະແນກຝຶກອົບຮົມ 1 (ການກວດສອບງົບປະມານ ແລະ ໂຄງການ)
  • ພະແນກຝຶກອົບຮົມ 2 (ການກວດສອບທະນາຄານ ແລະ ວິສາຫະກິດ)
  • ຫ້ອງການບໍລິການວິຊາການ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດສອບ<<<

  • ຫ້ອງການ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ
  • ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ I<<<

  • ຫ້ອງການ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ
  • ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ

>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ II<<<

  • ຫ້ອງການ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ
  • ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ I<<<

  • ຫ້ອງການ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ
  • ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ II<<<

  • ຫ້ອງການ
  • ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ
  • ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ
  • ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
  • ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ


>>>ອ່ານພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກໃຕ້<<<