ຜົນການກວດສອບຕ່າງໆ

ລ/ດເນື້ອໃນເອກະສານສົກປີ
1ຜົນການກວດສອບ SDG
2ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ2014-2015
3ກະຊວງການເງິນ2013-2015
4ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ2013-2014
5ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່2013-2014
6ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ2013-2014
7ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ2012-2013
8ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2009-2013
9ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ2009-2013
10ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ2009-2013
11ກະຊວງການເງິນ2009-2013