ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ລ/ດ ພາກສ່ວນ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ໝາຍເຫດ
1
ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຫ້ອງການ
(+856) 21 216 268
2
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
SAO.ict88@gmail.com