ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ

ລ/ດເນື້ອໃນເອກະສານ
1ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017.
2ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016.
3ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016.
4ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2008.
5ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ ປີ 2012.
6ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ປີ 2021.
7ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ປີ 2013.
8ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012.
9ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017.
10ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013.
11ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2016.
12ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016.
13ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປີ 2020.
14ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປີ 2015).
15ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015.
16ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ປີ 2006.
17ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004.
18ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015.
19ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019.
20ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ປີ 2015.
21ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015.
22ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017.
23ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017.
24ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ປີ 2012.
25ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016.
26ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018.
27ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2009.
28ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ ປີ 2017.
29ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2008.
30ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2021.
31ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017.
32ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເອກະສານ (ສ້າງໃໝ່) ປີ 2019.
33ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ປີ 2019.
34ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017.
35ປັບປຸງບາງມາດຕາ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂງ ປີ2020.
36ປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປີ 2020.